Tag Archives: törne

Kort och blandat

Av någon anled­ning, jag vet inte rik­tigt var­för själv, är jag något av en “peri­o­dare” när det gäl­ler att blogga. Vissa peri­o­der skri­ver jag dag­li­gen, kanske flera gånger om dagen, andra peri­o­der kan det gå flera måna­der mel­lan tex­terna, trots att det inte hän­der färre eller mindre intres­santa saker i mitt liv.

Igår snick­rade jag änt­li­gen en flad­der­mus­holk. Det är något jag har velat göra i många år, men det har inte bli­vit av. Den är klar sånär som på någon fäs­tan­ord­ning för att för­ankra den i ett träd, och dess­utom behö­ver fog­mas­san jag har tätat fogarna med få lite mer tid att torka/härda innan jag sät­ter upp den. Jag vill inte att det skall lukta otrev­ligt för flad­der­mös­sen, och jag miss­tän­ker att de inte upp­skat­tar luk­ten av fog­massa som här­dar. Jag skulle gärna göra fler hol­kar, jag har många träd att sätta dem i. Jag har läst att upp till 10 flad­der­möss kan dela på en holk, åtminstone honorna som gärna bor till­sam­mans, och varje flad­der­mus kan äta upp till 7000 myg­gor per natt. Det finns mas­sor av mygg i min träd­gård, och jag skulle verk­li­gen upp­skatta om några flad­der­möss kunde äta sig mätta på dem. Dess­utom tyc­ker jag att det är char­migt och trev­ligt med det spe­ci­ella lju­det av fly­gande flad­der­möss på kväl­len. Jag har inte hört så myc­ket av det sedan min far och jag fot­vand­rade, då sär­skilt när vi täl­tade vid Års­jön bortåt Tyresta.

Jag har också i många år varit sugen på att göra en nypon– eller tör­ne­häck, och i hös­tas bör­jade jag på all­var. Min tomt grän­sar mot två vägar, jag har bara infart mot den ena, och det fanns en del tör­ne­snår upp mot den andra vägen. I hös­tas gjorde jag så slag i saken och flyt­tade ett antal vild­väx­ande nypon så att de står längs tomt­grän­sen mot Grön­finks­vä­gen, bakom och ovan­för huset. På delar av den tomt­grän­sen är det klip­por utan jord­täck­ning, så jag byggde en slags lång öppen plan­te­rings­låda, öppen i bot­ten och kort­si­dor, som jag fyllde med jord för att kunna få nypo­nen att växa där också. Ett par av plan­torna var inte så lyck­liga över flyt­ten och tog sig inte så bra, men de flesta växer och fro­das. Nu har jag bör­jat till­verka själva tör­ne­häc­ken genom att lägga ned långa höga skott och fläta in dem i varandra och i nästa planta i raden, är det glest eller svårt att få dem att ligga som jag vill använ­der jag ste­nar eller grövre gre­nar för att hålla dem nere mot mar­ken. Det fina med (vilda) nypon är att de skott som lig­ger ned kom­mer att skjuta många nya kraf­tiga skott rakt uppåt, i nit­tio gra­ders vin­kel mot mar­ken och mot det lig­gande skot­tet. Nästa vår kan jag lägga ned dessa skott och på så vis både göra häc­ken tätare och högre. Det är också lätt att göra avläg­gare av nypon, läg­ger jag ett skott ned och täc­ker delar av det med jord (helst inte sista 10–20 cm vid spet­sen, tror jag) så kom­mer det att rota sig där och bilda en ny planta. På det sät­tet pla­ne­rar jag att fylla min plan­te­rings­låda med nya plan­tor, och även för­täta andra områ­den där det är för glest mel­lan plantorna.

När jag flyt­tade hit till Vidja gjorde jag ett par roliga saker redan första våren, dels gjorde jag ett levande stäng­sel av korg­vide, dels en stor sol­ros­plan­te­ring. Delar av det levande stängs­let tog sig inte, när det var som var­mast och pil­skot­ten var käns­liga för torka, var jag bort­rest och kunde inte vattna. Jag har sedan dess för­sökt använda lite lik­nande tek­nik som med tör­ne­häc­ken, att jag flä­tar ned nya skott, jord­slår en del, och för­sö­ker på det sät­tet för­täta de områ­den som är lite gle­sare. Det är inte per­fekt än, men det tar sig. Det har inte bli­vit någon omfat­tande sol­ros­od­ling sedan det första året, men nu har jag för­sökt igen. Dels har jag och Edvard strött ut mas­sor av sol­ros­frö på samma plats som jag hade den första sol­ros­häc­ken, men jag tror att fåg­larna har ätit upp det mesta och att res­ten kan ha tor­kat, dels har jag pas­sat på att rensa och gräva om ett tidi­gare jord­gubbs­land som nu mest hade ogräs, för att sedan mylla ned ett par kg sol­ros­frö där. Det lan­det lig­ger all­de­les intill ett större träd­gårds­land där Edvard och jag har sått bönor, moröt­ter, rucola och lite annat, så jag måste ändå vattna där regel­bun­det nu när det är så varmt. Vi får se om det hin­ner bli några blom­mande sol­ro­sor med så sen sådd, men det är kanske inte omöjligt.

Andra blog­gar om: , , , , ,

Gott och blandat

Mamma var i Kenya i janu­ari med för­e­ningen Kisumu som bl.a. byg­ger och dri­ver en skola för hem­lösa barn. Jag lade upp en del av hen­nes bil­der där­i­från på http://marianne.gripman.se/kenya/.

Min fru Larisa och vår son Edvard är nu i Ukraina för att hälsa på mina svär­för­äld­rar och Lari­sas vän­ner. Flyg­re­san gick bra, jag var lite oro­lig eftersom Edvard bara är knappt åtta måna­der, men det var tyd­li­gen inga pro­blem. Det är första gången min svär­far Peter/Piotr träf­far sitt första barn­barn. Det måste vara stort. Svär­mor var här i några vec­kor strax efter förlossningen.

Snart bör­jar min för­äld­ra­le­dig­het. Jag skall vara hemma ett halvår med lille Edvard. Jag har för länge sedan insett att det inte är någon idé att pla­nera in total­re­no­ve­ring av huset eller andra stora pro­jekt under den tiden. :-) Jag har egent­li­gen inte pla­ne­rat något spe­ci­ellt, men tänkte väl prova öppna för­sko­lan för att träffa lite andra lediga för­äld­rar. För­hopp­nings­vis hin­ner jag med att klippa grä­set och sköta träd­går­den också.

När jag flyt­tade till Vidja byggde jag ett levande stäng­sel av korg­vide, men det var en torr och varm vår och jag var bort­rest en vecka när det var som tor­rast. Nyplan­te­rade videstö­rar krä­ver myc­ket vat­ten för att över­leva och rota sig, och hälf­ten av pin­narna dog. Nu är delar av stängs­let helt dött, pin­narna har gått av vid mar­knivå, medan andra delar växer och fro­das. Någon gång tänkte jag fylla på med friska plan­tor där det har bli­vit luc­kor i stängslet.

I över­kan­ten av tom­ten (som grän­sar mot två vägar) tänkte jag för­söka göra en tör­ne­häck på ett sätt jag läst om i John Sey­mors bok Själv­hus­håll­ning (som också inspi­re­rade mig till kanin­håll­ning). Ett pro­blem blir att få tag på hög­växta vild­ny­pon, inte någon liten bus­kva­ri­ant för par­ker. Det finns redan en del i den delen av tom­ten, och en stor planta mitt i hal­lon­häc­ken, men jag vet inte om det räc­ker. Det får kanske bli en liten del av den tomt­grän­sen till en början.

Jag har bör­jat vår­städa min bli­vande bloms­teräng. Den skall slås med lite på sen­som­ma­ren och stä­das från löv och kvis­tar på våren. Både ängs­höet, löv och kvis­tar skall bort från ängen, helt enkelt för att utarma jor­den. En bra äng växer på mager närings­fat­tig jord. Det kom­mer säkert att ta några år till innan det bör­jar likna en vet­tig bloms­teräng. Det står sedan gam­malt en krus­bärs­buske och en vin­bärs­buske i neder­kant av ängen, ett fram­tids­pro­jekt är att flytta dem till en annan del av träd­går­den så att ängen blir en ren äng och så att det går lätt att komma åt alla bärbuskar.

Denna vin­ter har jag för första gången lagt skugg­väv (jute) över två av mina bam­budungar. Min Phyl­lo­sta­chus nigra har tor­kat ihop ändå, men den bru­kar komma sig bra under som­ma­ren trots det. Bergs­bam­bun, Far­ge­sia muri­e­lae ser frä­schare ut än tidi­gare vårar, och min Sasa pal­mata har över­vint­rat fint utan täck­ning. Tyvärr dog min Bam­busa vul­ga­ris som stod inne, jag är osä­ker på varför.