Tag Archives: Allmänt

Skall fyrverkerier få säljas till privatpersoner?

Läste just arti­keln i DN om hur ung­do­mar, som enligt gäl­lande lag inte skulle ha till­gång till dem, använ­der fyr­ver­ke­rier på sätt som ingen tän­kande kän­nande per­son ens borde komma på tan­ken att göra. Som van­ligt har andra blog­gare skri­vit om det tidi­gare, jag är säl­lan snabb med att skriva, mer efter­tänk­sam, på nätet som i livet. Jag har också rea­ge­rat på att det pangar och smäl­ler på gatorna omkring mig där jag bor, och har gjort så i flera vec­kor nu. Det har skri­vits i tid­ning­arna om att tun­nel­ba­nesta­tio­ner stängs för att per­so­ner som bevis­li­gen sak­nar empati eller ens basal tan­ke­för­måga skju­ter fyr­ver­ke­rier där inne.

Min reak­tion när jag läste arti­keln i DN idag var att man helt enkelt borde för­bjuda fyr­ver­ke­rier, all pyro­tek­nik. Inte feno­me­net som hel­het, såklart, utan för­sälj­ning till pri­vat­per­so­ner. Det finns redan idag ett för­bud mot fyr­ver­ke­rier i tätt­be­byggt område, som ingen bryr sig om, och som poli­sen givet­vis inte har någon möj­lig­het att för­söka se till att det följs. Van­liga “smäl­lare” är för­bjudna, de får inte säl­jas eftersom man ansåg att de mest miss­bru­ka­des av barn, men bar­nen leker då istäl­let med betyd­ligt tyngre fyrverkerier.

Behö­ver pri­vat­per­so­ner verk­li­gen ha fri till­gång till pyro­tek­nik? Borde det inte räcka med offent­liga fyr­ver­ke­rier, som sköts av utbil­dade pyro­tek­ni­ker som i mitt sce­na­rio är de enda som får köpa, till­verka, handha och använda alla for­mer av pyro­tek­niska pro­duk­ter. Pro­fes­sio­nella fyr­ver­ke­rier kom­mer att ha en kva­li­tet som vida över­sti­ger den som Svens­sons fyl­le­skjut i träd­går­den når upp till, oför­stån­diga bar­nungar kom­mer inte att ha till­gång till fyr­ver­ke­rier genom än mer oför­stån­diga “vuxna” som köper ut åt dem. Vi inom sjuk­vår­den slip­per lägga tid, och offent­liga medel, på att sköta själv­för­vål­lade ska­dor som antag­li­gen i elva fall av tio borde kunna nomi­ne­ras till The Dar­win Awards (utmär­kelse till män­ni­skor som genom sin urbota dum­het ser till att de själva inte kan föra sina kor­kade gener vidare till kom­mande gene­ra­tio­ner), eller betyd­ligt värre och mer tra­giskt, att hjälpa de stac­kare som drab­bats av andra män­ni­skors brist på intel­li­gens, empati, och fun­ge­rande hjärnceller.

Behö­ver vi verk­li­gen, sent på nat­ten och i många fall mer än lov­ligt beru­sade, titta på ama­tör­mäs­siga plan­lösa explo­sio­ner längs hela hori­son­ten? Har vi inte till­räck­ligt med möj­lig­he­ter att skada varandra utan att sätta dessa saker i hän­derna på barn och andra som inte för­står vad de gör?

Mitt svar, som du säkert för­står, är nej. För­bjud ski­ten! Vi säl­jer inte dyna­mit, han­deld­va­pen eller ammu­ni­tion över disk på Kon­sum och ICA till kreti och pleti, och vi skall inte sälja något som är lika far­ligt (om inte far­li­gare eftersom ung­arna och de hjärnbrist-drabbade mindre unga tyd­li­gen tror att detta hand­lar om lek­sa­ker) på det sätt som görs idag.

Efter att ha skri­vit detta tit­tar jag lite vad andra svenska blog­gare skri­vit, och jag är visst inte ensam i bloggo­sfä­ren om mina tan­kar och åsik­ter. Gamla modemar-kollegan Jinge Flücht ver­kar hålla med mig helt (men har självin­sikt nog att kalla sig gam­mal tråk­måns, vil­ket jag avstår från att betitla mig); Emrets­son är inte fullt så hård i sin kri­tik och ver­kar kunna tänka sig ett betyd­ligt snäl­lare för­bud; Jah Hol­lis har skri­vit om det flera gånger senaste dagarna. Jag har inte aktivt letat efter blog­gare som har andra syn­punk­ter, men jag ver­kar inte vara helt ensam om för­budstan­ken i svenska bloggo­sfä­ren idag.

http://intressant.se/intressant

Andra blog­gar om: , , , , , ,

Jag provar ut nya teman för WordPress, nytt utseende på min blogg

Det kom­mer säkert att ta ett tag innan bloggen ser ut som jag vill, och innan allt inne­håll syns på ett vet­tigt sätt, men det känns roligt och lite som jul­städ­ning av blog­gen. Det finns många teman för Word­Press att välja på, några av de jag gil­lar är inte opti­me­rade eller anpas­sade för senaste ver­sio­nen av Word­Press, med widgets och så vidare, men det tror jag att jag kan lösa själv. Det är nog lät­tare att upp­da­tera ett redan snyggt tema än att snygga till ett tema där alla tek­ni­ka­li­te­ter fun­ge­rar, åtminstone för mig. Den som är mer artis­tiskt lagd, mer ruti­ne­rad på gra­fisk form­giv­ning och web-design, kän­ner kanske annorlunda.

Ni som läser här får ha tåla­mod ett litet tag, eller njuta av att min blogg har annorlunda utse­ende varje gång ni kom­mer hit. :-)

Några av de teman jag just nu tit­tar på är


  • Bio­nic Jive

  • Blue Earth

  • Bre­a­king News

  • Daily Digest

  • Clean

  • Minima Plus

  • Upstart Blog­ger Modicus


Jour­na­li­zed Sand som jag använde tidi­gare finns vis­ser­li­gen i upp­da­te­rad ver­sion, men dels är även den senaste ver­sio­nen ganska gam­mal, och sak­nar stöd för nya fines­ser i Word­Press, dels kän­ner jag att det kan vara dags för lite för­ny­else. Jag tyc­ker om mina klas­siska fär­ger, till en bör­jan inspi­re­rat av mörk­grön skrift med Water­man reser­voar­penna på klas­sisk gula PostIt-notisar, men bör­jar nu luta åt något ljusare.

Jag vill ha två eller tre kolum­ner, och att dessa utnytt­jar det mesta av det till­gäng­liga utrym­met på bred­den, och jag vill kunna lägga in lite annon­ser från Google Adsense. Blue Earth ser ganska trev­ligt ut, men fär­gerna är inte i min smak.

En sak som känns lite trå­kig med Word­Press är att den språk­liga anpass­ningen sker genom att redi­gera tema-filerna. Det vore trev­ligt om det fanns inbyggt stöd för inter­na­tio­na­li­se­ring (i18n som det bru­kar skri­vas i pro­gram­me­rings­sam­man­hang), så att det räckte med att ändra på ett ställe, istäl­let för att som nu gräva ige­nom alla inblan­dade filer, och göra om samma sak när man byter tema.

Det finns många insticksprogram/plu­gin att välja på också, bland annat för Google Adsense, även om jag inte har hit­tat just den per­fekta för det senare. Det får jag jobba mer med när jag har bestämt mig för vil­ket tema det blir, och det är väl inte omöj­ligt att det blir hand­ko­dade annons­pla­ce­ringar även denna gång, det blir ju enklare att styra det som jag vill ha det då. Med den nya fines­sen i Adsense att man kan styra annon­sen­he­ters utse­ende direkt från Adsense–sidan så känns det inte lika vik­tigt att ha full kon­troll från Word­Press.

Har du som läser detta syn­punk­ter på utse­en­det här så hör gärna av dig med en kom­men­tar. När jag kän­ner att det bör­jar bli klart kom­mer jag nog att skriva en text om vil­ket tema jag har valt och vilka anpass­ningar jag har gjort av detta, samt vilka insticks­pro­gram jag använder.

Andra blog­gar om: , , , , , , , , ,

Separation, mellanspel –fyleknappande

Jag tog bort min första text om sepa­ra­tio­nen en tid, som en trev­ligt gest gente­mot mitt ex, som tyd­li­gen tyc­ker det är väl­digt job­bigt att ha minsta lilla detalj om sitt liv blot­tad på nätet.

Ge mig tid så fyl­ler jag på vad som hänt sedan dess.

I kväll har hon klart och tyd­ligt hotat mörda mig, gift­mord, hon skall blanda gift i min mat.

Nu vill ingen av oss lägga oss före den andra (vi bor som sagt under samma tak än, jag vill bo här, hon är rädd att köpa lägen­het). Jag är inte stolt över det, men jag har druc­kit några folköl för att orka dis­ku­tera med henne genom kväl­len, och för att inte ta det för per­son­ligt när hen­nes kon­cen­tre­rat sar­kas­tiska och ond­ske­fulla attac­ker slåt mot mig om och om och om igen.

Hon har även tidi­gare hotat mig mer eller mindre expli­cit, hon skulle gör mitt liv till ett hel­vete på jor­den, eller sna­rare något som skulle få mig att längta efter, och be och böna om, blott ett hel­vete på jorden.

Kväl­lens tira­der känns om möj­lig värre än de tidi­gare, och ser ni mig inte här i fram­ti­den så kan jag tipsa er om att det inte är but­lern (som jag ald­rig sett annat än i brit­tiska fil­mer) som är mör­da­ren, utan min gravt insta­bila före detta fru som är den pri­märt miss­tänkte mör­da­ren. Hon har alla skäl, allt att vinna, motiv, möj­lig­het, till­räck­lig per­son­lig­hets­stör­ning, vad ni vill. Att hon blir inlåst för all­tiv med sär­skild utskriv­nings­pröv­ning får komma som en seranre överask­ning och postum glädje för mig.

tips­för skri­ben­ter: Stil­noct och Oxa­scand i en kropp som inte är sär­skilt van vid dessa asub­stan­ser, det glr intet för läs­försteå­en­sen, san­no­likt ine mcyet för mindre stav­fel eller för den storre sak­liga argumentationen.

Låt detta hel­vete sluta någon gång! Gå i klos­ter Larisa!

Hon har vif­tat efter mig med stora för­skä­rare tidi­gare, gift i maten vore lik­som inte helt ovän­tat, tyvärr. Hon får det lite svärt efter som sonen Edvardm jag och exet ofta äter i frund och bot­ten samma mat, med mindre vari­a­tio­ner vad gäl­ler kryd­dor, sås och till­be­hör (ris, bröd, pota­tis hel, potatismos)

Nu för ult­ra­seg och ofo­ku­se­rad av lung­nande medi­cin och insom­ning­tablet­ter för att kunna fort­sätta ett reso­ne­mang eller ens kunna skriva beb­grip­ligt. Gör­sö­ker åter­komma när mindre intox­i­ke­rad, kan då för­hopp­nings­vis deschiffrera det jag skri­vit här och på face­book om någon skulle bry sig.

Jag före­skog i all väl­me­ning att hon skulle sova honś någon av sina bekanta som har stora hus, medan hon letar efter en läge­het hon vill ha„ och tills hon lälr sig den svenska bostads­mark­nande och dess vind­l­lingar. Det var nog strac efter det hon mord­ho­tade mig, helt klart.

Medi­ci­nen jag har tagit för att kunna soav ngåt alls inatt har slgit till ganska bra, så jag kan inte fort­sätta längre. Om ingen får tag på mig imorgm har hon kanske gjort slag i saken.

Rye: Ta vad du vull av mitt vinylm 600 ski­vor ich boxar,

Andra blog­gar om: , , ,

Bloggabstinens… :-(

Det känns lite kons­tigt, det är myc­ket jag skulle vilja skriva om, ändå skri­ver jag inget. Jag vet inte rik­tigt var­för, jag sit­ter vid datorn ganska myc­ket, och har möj­lig­het att skriva, ändå blir det inget skri­vet. Jag öpp­nar skriv­fönst­ret i Word­Press flera gånger varje vecka, men sur­far sedan vidare på andra sidor.

Just nu sit­ter jag och scan­nar alla vik­tiga pap­per: betyg, anställ­nings­in­tyg och anställ­nings­be­tyg, kursin­tyg med mera. Jag visste ärligt talat inte var de var, och när jag för en tid sedan behövde pap­per på att jag är leg läk var jag tvungen att be job­bet om en kopia på det papp­ret, som de ju har arki­ve­rat (ord­ning och reda där i alla fall. :-) Nu stä­dade jag dator­rum­met och tit­tade ige­nom gamla flytt­kar­tonger medan jag flyt­tade runt dem, och hit­tade map­pen med vik­tiga pap­per (som borde ligga i ett bank­fack), mina spa­rade recept och en hel del annat roligt. Jag har länge tänkt att jag skulle scanna alla dessa doku­ment så att jag säkert har dem även om ori­gi­na­len skulle brinna upp eller för­svinna på annat sätt. Den digi­tala ver­sio­nen kan jag lägga upp på mitt web­ho­tell, i en mapp som inte är åtkom­lig över nätet, bränna på ett gäng CD-skivor som jag kan sprida ut dit jag vill, så att jag vet att de all­tid finns om jag behö­ver dem igen. I digi­tal ver­sion är det ju också lätt att skicka dem med e-post till den som vill ha dem. Nu har jag (snart) fast anställ­ning, och jag vill fort­sätta arbeta på ÖNH-kliniken Hud­dinge inom över­skåd­lig fram­tid, så jag behö­ver nog inte dessa pap­per inom när­maste tiden.

Annars pyss­lar jag en del med mobil­te­le­fo­nen, nu en K800i. Jag har hit­tat en bunt intres­santa pro­gram till den, bland dem jag använ­der mest är Way­fin­der (navi­ga­tion med extern GPS, Glo­bal­sat BT359 för min det, som pra­tar med tele­fo­nen genom Blu­e­tooth), MobyEx­plo­rer, Opera Mini, IM+, MINO, Mobile GMaps, och ShoZu (som jag inte använ­der så värst myc­ket, ärligt talat). Spel­mäs­sigt är det Quadra­pop (som är gra­tis, från Sony Erics­son), och Same Game 2 (också gratis).

När jag nu har bra 3G med bra avtal, god täck­ning hemma hos mig (bor 550 meter från 3:s mast), och 1 GB per månad för 199:, sedan 1:49 (?) per MB, max 499: per månad, har jag bör­jat mobil­surfa ganska friskt, och jag är sugen på en bättre surf– och epost-telefon, med rik­tigt tan­gent­bord. Fun­de­rar på något som kan ersätta min gamla Palm Tung­sten T3 som hand­da­tor, och också fun­gera som tele­fon och Internet-terminal. Nu lutar det mest åt HTC TyTN, men jag är också nyfi­ken på den tele­fon som går under arbets­nam­net HTC Omni, efter­trä­da­ren till HTC Universal/Qtek 9000, med VGA-skärm med mera. Å andra sidan lär inte Omni släp­pas för­rän första eller andra kvar­ta­let 2007, och den lär kosta en hel del, och redan TyTN är ju inte helt bil­lig. Dess­utom lär nog även Omni, som Uni­ver­sal, vara ganska stor och otymp­lig, även om man har pla­ne­rat att göra Omni lite mindre just för att det är stor­le­ken som använ­darna anmär­ker på. Jag kände på en TyTN nyli­gen, och den känns helt OK på alla sätt, men större än så kan nog vara lite jobbigt.

Jag har skaf­fat ett i-name också, =johan.adler, hit­tade län­ken på Slash­dot härom dagen, när det råkade vara extra­pris på i-namn. Till en bör­jan fun­ge­rade i-namnet inte som OpenID, så jag skaf­fade ett sådant också, men nu skall nog mitt i-namn fun­gera som det skall även som OpenID, så det OpenID jag skaf­fade lär jag inte behöva mer.

Tan­ken med i-namn, och med OpenID, är att man skall ha en enda iden­ti­tet på nätet. Genom mitt i-namn kan man nu komma till min blogg, mitt CV och andra sidor som jag har, och det finns en kon­takt­sida där vem som helst kan skriva till mig utan att jag behö­ver lämna ut min epost-adress och få en massa skräp­post, och det finns åtminstone några sidor på nätet där jag kan logga in med mitt i-namn utan att behöva regi­strera mig spe­ci­ellt just där. Tan­ken är god, om det bara slår igenom.

Jag vet att det finns en del som är skep­tiska till Google, själv är jag inte det. Jag använ­der Gmail och äls­kar det, och jag pro­var gärna deras nya tjäns­ter, nu senast kikar jag på Google Rea­der (RSS-läsare som känns väl­digt smi­dig), Google Spre­ads­he­ets (kal­kyl­blad som lig­ger på nätet, som jag kom­mer åt var jag vill), Google Calen­dar (som jag gärna skulle synka med Syn­cML mot tele­fo­nen), senaste Picasa med webal­bum, med mera.

Jag hop­pas att det kan bli av att skriva mer snart, jag har fak­tiskt lite dåligt sam­vete för att jag inte skri­ver om sådant som jag skulle vilja skriva om.

Mycket obloggat nu…

Jag har myc­ket som jag vill skriva om, och flera olika ämnen som pas­sar i varsin text. Vet inte hur snart jag hin­ner skriva alla så jag tar en liten snabbge­nom­gång här, så kom­mer det längre tex­ter senare. Skri­ver ned det i kro­no­lo­gisk ord­ning här.

Jag hade semes­ter från mitt van­liga jobb som öron­lä­kare på Hud­dinge sjuk­hus v.27–29, och job­bade extra som hyr­dok­tor på Upp­lands Väsby vård­cen­tral v.28. Jag har varit hyr­dok­tor på många olika vård­cen­tra­ler run­tom i lan­det, och detta var en av de bästa jag har varit på. Alla var otro­ligt trev­liga och hjälp­samma, och om jag inte tyckte så myc­ket om att arbeta som öron-, näs– och halslä­kare och snart är fär­dig spe­ci­a­list, och om jag bodde lite när­mare Upp­lands Väsby, skulle jag helt klart över­väga att börja jobba där bara för att det var så mysigt och trev­ligt. Av någon för mig out­grund­lig anled­ning finns det tre lediga tjäns­ter där, och om någon som läser detta är intres­se­rad av att arbeta som distrikts­lä­kare på en väl fun­ge­rande vård­cen­tral med ovan­ligt bra stäm­ning och väl­digt trev­liga med­ar­be­tare, så tveka inte att höra av dig dit.

Medan jag var i Upp­lands Väsby skaf­fade jag ny mobil­te­le­fon och ope­ra­tör. I Vidja där jag bor har var­ken Comviq/Tele2, Vodafone/Telenor eller Telia någon fun­ge­rande täck­ning. Inne i huset går det inte att prata i tele­fon, lyssna av med­de­lan­den på tele­fon­sva­ra­ren, och ofta inte ens skicka SMS! Ope­ra­tö­ren 3 har satt upp en mast bara någon kilo­me­ter från huset, och gran­nen mitt emot berät­tar att de har suve­rän täck­ning med 3 hemma hos sig. De använ­der ett kort i sin bär­bara dator för att koppla upp sig mot Inter­net med 3, och det fun­ge­rar utmärkt. Det har inte gått att få bred­band hit till Vidja, ingen bred­bandso­pe­ra­tör har velat ordna ADSL trots att det finns mer än 300 poten­ti­ella kun­der varav åtminstone hund­ra­ta­let är aktivt intres­se­rade. Ett sko­jar­fö­re­tag har för­sökt ordna ADSL hit, men de som gått på bluf­fen har lika stora pro­blem som före­ta­gets (Hem­ma­net) kun­der i övriga lan­det, och de ver­kar vara grymt besvikna. Jag har nu på Tre Medi­a­cen­ter i Väsby cent­rum köpt en Sony Erics­son K800i med abon­ne­manget 3Bomben Fri­ends, och jag kan surfa hejd­löst med tele­fo­nen som modem, bra has­tig­he­ter och snabb upp­kopp­ling (jäm­fört med mitt gamla tele­fon­mo­dem). Jag vär­vade min fru som kund hos 3, hon valde en SE K608i, och vi fick då 1000 kr var att använda som vi vill som betal­ning för Tres tjäns­ter. Jag har till­va­let 3Bredband som inne­bär att jag kan surfa upp till 1 GB per månad för 199 kro­nor i fast avgift, över 1 GB kos­tar det 1.49 per MB, men ald­rig mer än 499 kr per månad. Jag räk­nar med att det kom­mer att kosta mig unge­fär som en tra­di­tio­nell bred­bandsupp­kopp­ling, och jag kan dess­utom surfa så myc­ket jag orkar med mobi­len, eller med min Palm Tung­sten T3 genom mobi­len, utan att behöva fun­dera över vad det kom­mer att kosta. Nu sak­nar jag bara tan­gent­bord på mobi­len (och W-lan, såklart).

I slu­tet av förra vec­kan blev jag sjuk. Nat­ten till fre­dag, 28/7, var jag lite varm och svet­ta­des en del. Nästa natt svet­ta­des jag flo­der, sängen var genom­blöt på mor­go­nen, och frös om vartan­nat. Jag åkte ändå till job­bet på lör­da­gen, öron­jour på Karo­linska sjuk­hu­set i Solna, och för­sökte jobba. Före lunch gick det bra, men på efter­mid­da­gen blev jag sämre, satt och hac­kade tän­der trots att det var väl­digt varmt på rum­met där jag satt. Jag blev tvungen att åka hem. Jag låg mest hela tiden hemma och i sön­dags mitt på dagen körde min fru mig till aku­ten på Hud­dinge sjuk­hus där jag ganska snabbt blev inlagd. Jag hade en njur­bäc­ke­nin­flam­ma­tion, pye­lo­ne­frit, och fick kraft­fullt anti­bi­o­tika direkt i blo­det, intra­ve­nöst, och blev ganska snabbt bättre. Igår kväll fick jag åka hem, och jag kän­ner mig inte lika sjuk längre men jag är väl­digt trött, jag sov elva tim­mar i natt och jag blir snabbt trött och jag anstränger mig. Jag är sjuk­skri­ven två vec­kor och skall äta anti­bi­o­tika lika länge. Per­so­na­len på avd K66 var helt under­bar, väl­digt trev­liga och hjälp­samma, och det kän­des rik­tigt trev­ligt att vara pati­ent där, även om anled­ningen till att jag var där inte var rolig och jag inte mådde bra.

Det finns lite bil­der och kor­tare tex­ter i min nya mobil­blogg nyfi­ken mobil­blogg dit jag skic­kar foto­gra­fier direkt från mobilen.

Mer detal­jer i senare texter…

Andra blog­gar om: , , , , , , , , ,