mer om mig

Sidan senast upp­da­te­rad 2012-12-22, jag ser att förra änd­ringen var för fem år sedan och det hän­der saker. En hel del här känns föråld­rat, jag skall skriva om det helt vid tillfälle.

Jag heter, som du säkert redan sett, Johan Adler, och bor i ett litet hus i Vidja i södra Stock­holm, varan­nan vec­ka­till­sam­mans med min son Edvard. Jag arbe­tar som läkare på hör­sel– och balanskli­ni­ken på Karo­linska Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, mesta­dels på Hud­dinge sjuk­hus men tid­vis även på Rosenlunds sjuk­hus eller i Solna.

Jag har många sidor på nätet, och ett ställe där jag tidi­gare för­sökte samla infor­ma­tion som inte änd­ras så ofta är min wiki, wiki nyfi­ken, där du hit­tar en (allt­mer säl­lan upp­da­te­rad) sida om mig, ett cur­ricu­lum vitae och inte så fas­ligt myc­ket annat av vikt nu längre. Det finns en mer maskin­läs­bar sam­man­fatt­ning om och av mig i form av en foaf.rdf under denna domän, och i bästa fall kan du få en över­sätt­ning för mänsk­lig läs­ning. Du har bevis­li­gen hit­tat min blogg, nyfi­ken blog, men jag har också en mobil vari­ant, en moblog, som min ena mobil­te­le­fon (SEM K800i) fix­ade åt mig. På Rub­Hub skall det gå att se hur olika sidor som använ­der XFN hänger ihop, men det är tyd­li­gen inte många som län­kar till­baka till mig :-)

Du ser mig allt mer säl­lan på skom, det tar helt enkelt för myc­ket tid och krä­ver en regel­bun­den­het som jag har svårt att upp­båda. Där­e­mot hit­tar du mig bland annat på Face­book, del.icio.us, flickr, Picasa och Tech­no­rati. När GeoURL beha­gar fun­gera kan du se vilka andra saj­ter som finns i min geo­gra­fiska omgiv­ning (om det nu är intres­sant i vår upp­kopp­lade värld). Du kan nog hitta mig på en bunt olika inter­net­fora också, så här på rak arm kom­mer jag att tänka på Esato, Min Hem­bio (genom kopp­lingen till Pris­jakt), Manufrog (mitt webb­ho­tell), svenska VoIP-Forum, Odd­muse wiki, VoIP-infos wiki, men det finns säkert många många fler, bland annat då sådana som är rela­te­rade till linux, dato­rer, inter­net, IP-telefoni och annat som roar mig.

Du kan läsa en hel del om min kära sys­ter, Helena Grip­man, här på blog­gen. Många av sidorna har varit med genom flera av blog­gens inkar­na­tio­ner, med olika bakom­lig­gande pro­gram. Jag har också ord­nat en min­nes­sida för henne, men den blev inte så aktiv som jag hade tänkt när jag väl gjorde den. Nu är den mer ett tyst monu­ment över en äls­kad sys­ter, dot­ter, släk­ting och vän, som läm­nade oss all­de­les för tidigt.

Jag har ord­nat en sajt för områ­det där jag bor, Vidja, och efter att ha sett reak­tio­nernatex­ten jag skrev om pro­ble­men med att hitta klä­der för långa ord­nade jag även en sida för långa män­ni­skor, som inte blev sär­skilt popu­lär var­för jag lade ned det projektet.

Leave a Reply