Category Archives: Greymatter

Herr doktor arkivarie Adler har grävt färdigt för tillfället

Nu finns alla tex­ter från min tid med Grey­mat­ter och Movable­Type i Word­Press, se tidi­gare tex­ter (ett, två).

Ni som har kom­men­te­rat tidi­gare och läm­nat er URL, jag har inte all­tid lyc­kats få fram adres­sen till er blog. Jag ber om ursäkt.

Jag har lagt till kate­go­rier under tiden som jag har lagt in de gamla tex­terna, så allt är inte per­fekt kate­go­ri­se­rat. Det blir nästa projekt. ;-)

Mer nygammalt

Fort­sät­ter lägga in lite av de äldre tex­terna efter hand, nu bör­jade jag med mina första beva­rade tex­ter från greymatter-bloggen, från 031207 och fram till 031219. Det var en del korta tex­ter om min sys­ters sjuk­dom och död, inte helt roligt att läsa om igen. Det var en job­big tid.

Det blir kna­sigt med kom­men­tarsflö­det när jag läg­ger in gamla kom­men­ta­rer och date­rar om dem. I flö­det ser de ut som nya kom­men­ta­rer, med datum för den dag och tid som jag har skri­vit in dem, även om jag änd­rar datu­met senare. Vet inte var­för Word­Press gör så, men om någon kom­men­te­rar lite mer på de nya tex­terna för­svin­ner problemet… ;-)

Andra blog­gar om: , ,

Nu blir det MT för mig

Jag gör som Joa­cim Melin på http://z80.org/ och http://joacim.melin.org/ och går över från Grey­mat­ter till MovableType.

Det blir en över­gångs­pe­riod med tristare form på sidorna, stan­dard­mal­lar, tills jag fått kläm på MT och hun­nit med att upp­da­tera mallarna.

Åter­kom­mer…

Nu ännu mer på svenska

Nu har jag redi­ge­rat gm-library.cgi (för er som är intres­se­rade av tek­ni­ka­li­te­ter) så att måna­der och dagar skrivs på svenska. Jag har gjort om mal­larna lite så att måna­derna skrivs ut där jag tyc­ker att det pas­sar. Dagar­nas namn änd­rade jag också men jag har inte lagt in det i några mal­lar än, jag vet inte om det pas­sar in någonstans.

Mina nya sty­les­he­ets som jag använ­der här är inspi­re­rade och påver­kade av sådant jag hit­tade på http://glish.com/, även om jag har anpas­sat deras sty­les­he­ets så att det skall bli lite mer som jag vill. På http://vidja.se/ har jag tagit en av deras sty­les­he­ets mer rakt av.

Ny formgivning på hemsidan

Nu har jag blog­gen som start­sida och låter grey­mat­ter sköta oblog­gade sidor också för en enhet­lig stil. Det mesta ver­kar fun­gera bra utom mitt externa java­script som skall se till att titel och rubrik för varje sida är menings­full. Jag får fort­sätta fel­söka och för­söka få det att fun­gera som det skall. Det gick bra när jag tes­tade på bur­ken hemma.