Få läkare att berätta mer genom att lyssna uppmärksamt

Jag hit­tade just något intres­sant på Life­Hac­ker där en per­son berät­tar att läkare och vete­ri­nä­rer infor­me­rar mer utför­ligt och tar sig mer tid för honom om han tar fram sin anteck­nings­bok och gör anteck­ningar under sam­ta­let. Ofta tyc­ker jag att kom­men­ta­rerna på sidor som den inte till­för så myc­ket, men i detta fall upp­levde jag att det fanns en hel del klok­skap även där.

Jag tror inte att man måste skriva ned saker för att visa att man lyss­nar upp­märk­samt, det finns många andra tek­ni­ker också som jag har lärt mig under åren, bland annat på läkar­ut­bild­ningen. Tek­ni­kerna går att använda på före­läs­ningar för att vara säker på att man upp­fat­tar ämnet kor­rekt, och san­no­likt lär sig bättre, men också i mötet med pati­en­ter för att få fram den infor­ma­tion man behö­ver för att hjälpa till på bästa sätt. Till stor del hand­lar det om att visa att man lyss­nar och att man är intres­se­rad, till exem­pel genom att ställa följd­frå­gor, göra sam­man­fatt­ningar, höra efter om man har upp­fat­tat saker korrekt.

Sam­tals­tek­nik är ett ämne som jag har för­dju­pat mig i i många olika sam­man­hang, när jag stu­de­rade psy­ko­logi (fri­stående kur­ser), på läkar­ut­bild­ningen, och även själv­stu­dier av eget intresse. Jag vet inte hur myc­ket andra tän­ker på det, men god sam­tals­tek­nik är oer­hört vik­tigt för mig som läkare, som en slags arbets­red­skap. Fick jag bestämma skulle jag ha obe­grän­sat med tid för mötet med varje enskild pati­ent, men nu är det inte så. Ofta har jag 15–20 minu­ter som skall räcka till sam­tal, under­sök­ning, even­tu­ell behand­ling (kanske skriva recept eller sju­kin­tyg) och doku­men­ta­tion. Skall jag på denna korta tid lyc­kas få fram just den infor­ma­tion som är vik­tig för att jag skall kunna ställa rätt dia­gnos och ta rätt beslut måste jag kunna få den män­ni­ska jag möter att berätta just pre­cis detta. Dess­utom är det väl­digt vik­tigt att den jag möter kän­ner att jag lyss­nar, att jag är intres­se­rad och upp­märk­sam, och att jag för­står och accep­te­rar vad just de säger, att jag tar dem på all­var. Fak­tum är att myc­ket miss­nöje med vår­den, många anmäl­nings­ä­ren­den, hand­lar just om bemö­tande mer än om rent medi­cinska misstag.

Det är intres­sant och tan­ke­väc­kande att så att säga se detta från ett annat per­spek­tiv, från andra sidan, att man som pati­ent kan använda samma tek­ni­ker för att få den infor­ma­tion man behö­ver (och ett mer givande sam­tal med den läkare man träf­far). Jag har ald­rig tänkt på det på det sät­tet tidi­gare, men jag tror helt klart att det fungerar.

Andra blog­gar om: , , , ,

Leave a Reply