Buggade läkare, chefslöner, klamydia, sjuka barn

DN skri­ver idag om ett lag­för­slag som skulle tillåta poli­sen att bugga bl.a. läkar­mot­tag­ningar. Det känns i sig helt barockt, och inte blir det bättre av att justi­ti­e­mi­nis­ter Tho­mas Bod­ström säger att

Det är svå­rare att kon­trol­lera läkare än advo­ka­ter och präs­ter. Läkare kan till exem­pel vara utbil­dade utom­lands. Utbild­ningen kan vara svår att kon­trol­lera. Läkar­ti­teln är inte lika skyd­dad som de för advo­ka­ter och präster.

Det känns för mig som att han inte vet något alls om läka­ryr­ket. Kanske någon på Soci­al­sty­rel­sen kan upp­lysa honom om vad som krävs för att få arbeta som läkare. Min fru är läkare från Ukraina och jag vet vad hon har behövt gå ige­nom för att få svensk legi­ti­ma­tion, och jag tror inte att det är lätt, eller kanske ens möj­ligt, att bluffa. Han har själv­klart kri­ti­se­rats hårt för sitt utta­lande av Läkar­för­bun­det (se t.ex. Dagens Medi­cin), och han gjorde åtminstone en halv pudel i nät­upp­la­gan av DN.

Som läkare behö­ver jag kunna ha mina pati­en­ters fulla för­tro­ende. De skall veta att den stränga sek­re­tess­lag­stift­ning som jag lyder under följs. Det finns redan idag undan­tag från sek­re­tes­sen, t.ex. om jag får kän­ne­dom om barn som far illa, eller om jag får kän­ne­dom om brott som kan leda till minst två års fäng­else. Det borde kunna räcka. Om mina pati­en­ter skall behöva fun­dera över om Säpo eller Poli­sen avlyss­nar min mot­tag­ning tror jag att det är tvek­samt om de kom­mer att kunna eller vilja öppna sig så helt och fullt som kan behö­vas i läkar-patient-mötet. Skulle detta kri­ti­se­rade lag­för­slag gå ige­nom får jag väl hän­visa till att jag är pas­tor inom Uni­ver­sal Life Church. Enligt lag­för­sla­get skall advo­ka­ter och präs­ter inte få bug­gas på samma sätt som läkare.

Jag ser att andra blog­gare också har rea­ge­rat på Bod­ströms dum­he­ter:
Mag­nus tan­kar, Subur­bia, Beta Alfa 2, Mat­hias Klang Wrote, Saker­nas tillstånd

Cecilia Shelin SeidegårdDagens Medi­cin skri­ver i sin senaste pap­pers­upp­laga om lönerna för sjuk­hus­di­rek­tö­rer på uni­ver­si­tets­sjuk­hus. Che­fen för Karo­linska Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set, där jag arbe­tar, Ceci­lia Sche­lin Sei­de­gård, lig­ger högst av alla med 150 000 kro­nor per månad, tjäns­te­bil och 2 års­lö­ner (3,6 mil­jo­ner kro­nor) i ersätt­ning om/när hon blir upp­sagd. Det senare känns lite kons­tigt med tanke på att de tok­höga lönerna bru­kar för­kla­ras med att det är svårt att rekry­tera bra höga che­fer. Är det så gott om jobb och så få chefsäm­nen borde hon inte behöva något avgångs­ve­der­lag alls, tyc­ker jag. En annan kons­tig sak med vår högsta chef är att hon för­sö­ker få all per­so­nal att kalla henne för Cissi. Det är när­mare 15 000 per­so­ner som arbe­tar under henne, och hon kan rim­li­gen inte känna oss alla så väl att hon är moti­ve­rad att använda ett smek­namn i kon­tak­ten med oss.

DN skri­ver också idag om hem­test av klamy­dia, “för kvin­nor med hög säker­het”. Är det kvin­nor god­kända av Säpo som kan använda testet, eller kvin­nor som är säkra på att de har klamy­dia? Meningen lyder i hel­het “Ett själv­test för kvin­nor med hög säker­het kom­mer i måna­den ut på mark­na­den.” Jag skulle hellre uttrycka det som “Ett själv­test med hög säker­het för kvin­nor…” om jag inte ville missförstås.

Edvard, min son, är sjuk och har feber, så jag köpte mer fly­tande Alve­don och Ipren. Tidi­gare har jag köpt annan fly­tande medi­cin på recept och då fått en prak­tisk dos­spruta och pas­sande kork till flas­kan på köpet. Nu fick jag veta att när det gäl­ler recept­fri medi­cin (som man köper utan recept) så får man betala en tia för kor­ken och spru­tan. Så blir ditt barn sjukt och ni söker läkare som råder er att använda (fly­tande) recept­fri medi­cin, t.ex. feber­ned­sät­tande, så hör om du kan få den på recept. Jag kom­mer nog att skriva fler recept på Alve­don efter detta. Jag kan inte gärna ge medi­ci­nen utan spru­tan, med dossked ham­nar all den klad­diga lös­ningen på klä­derna (mina eller hans), så jag tyc­ker att det borde ingå. Till råga på allt får man ibland en kork som inte pas­sar till flas­kan, och då rin­ner det ändå ut medi­cin och klad­dar ned över­allt. Är ens barn sjukt har man oftast annat att roa sig med än att torka upp klad­dig medi­cin eller tvätta klä­der ännu oftare.

Andra blog­gar om: , , , , , ,

4 thoughts on “Buggade läkare, chefslöner, klamydia, sjuka barn

 1. Cez

  Oj, Bod­ström kan inte ha nån koll alls… det vet väl varenda kotte att soci­al­sty­rel­sens kri­te­rier för legi­ti­ma­tion är strikta?

  Ibland blir man bara less när man inser hur lite koll vissa poli­ti­ker har.

  Reply
 2. tomova-K

  Jag är en mamma med 100% ned­satt arbets­för­måga och många barn. Eftersom jag är Östeu­ro­pe­isk är min tele­fon avlyss­nat sedan flera år av något som av miss­tag upp­gav sig heta “Eshel­lon – i Göte­borg”. Ingen av mina svenska jour­na­lis­ter har talat om för mig att där finns det ngt så nu vet Ni det.
  När mina barn blev anmälda i bör­jan av sin ter­min för sjuka av mig, så hade lära­rin­norna ringt antag­li­gen till SÄPO och sedan en dam från svenska ambas­sa­den talade mitt moders­mål och pre­sen­te­rat sig för min mamma utom­lands om att hon skulle behöva mig där och sökte tolk. – En lögn, vil­ken illu­stre­rar bara det system som är var­dag idag – kon­tak­ten mel­lan grund­sko­lan och SÄPOs för­längda armar på svenska ambas­sa­den utom­lands och hur man för­sö­ker sätta dit oskyl­diga små ungar med utlands­födda för­äld­rar. Någon ter­ro­rist är jag inte och abso­lut inte poli­tiskt aktiv. Där­e­mot lever jag sedan 4 måna­der utan sjuk­me­del, för att för­säk­rings­kas­san spa­rar pengar och via spe­ci­a­list­vårds­topp i Sve­rige och behand­lings­väg­ran medan jag för­säm­ras för att sända mig till arbets­mark­na­den, alltså jag lever med många ungar enbart på barn­bi­dra­get (ca 3 100 SEK/månaden). Jag und­rar hur jag skall få tag i lök och pota­tis och få in näring och ett av mina barn har pro­blem med vikt­kur­van igen och jag kan bara drömma om bad­kår som reu­ma­ti­ker. Är det inte lämp­li­gare, herr Pers­son och Bod­ström och gänget, att Ni läg­ger ner mina pengar på under­sök­ning och behand­ling, på en vär­dig sjuk­pen­sion som För­säk­rings­kas­san i 4 år låt­sas att jag ej gång på gång ansö­ker om, än att Ni skall lägga mina sjuk­pengar på Eshel­lon och på att skrämma min mamma utom­lands?
  ÄCKLAD
  Tomova-K
  PS Var inte Stal­lin och Hit­ler “värstingarna”…Ts ts ts… när de inte ens hade dato­rer och när SLAVER är inte det minsta intres­se­rade av kontroll!!!

  Reply
 3. Tobias

  Kom­men­ta­rerna om Soci­al­sty­rel­sens strikta kon­troll vid utfär­dande av läkar­le­gi­ti­ma­tion blir såhär efter att ha sett Upp­drag Gransk­ning på SVT tra­gi­ko­miska. Und­rar hur många bluff­lä­kare som finns där ute? Otäckt är vad det är.

  Reply

Leave a Reply