AD9850 DDS Module part II

While cre­a­ting and veri­fy­ing the Eagle lib­rary which I wrote about ear­lier I found that my module rou­tes the main out­put, through a low­pass fil­ter, to pin 20 which is marked “ZOUT2”. The sig­nal source is actu­ally the chip pin 21, IOUT (not IOUTB). I find it a bit odd, but at least my module rou­tes its sig­nals that way.

Using my Eagle AD9850 module lib­rary I made a sche­ma­tic for a sig­nal source with a buf­fer amp­li­fier, and even though I have no plans on orde­ring a custom PCB I desig­ned a board for it too (manu­ally rou­ted). I often do that as it helps me find good ways to place the com­po­nents. Finally I used Black­Board Cir­cuit Desig­ner to plan the lay­out for a simple perf-board, try­ing to keep the sig­nal pat­h­ways as short as possible.

ant-analyzer-3-signal-gen-03-schant-analyzer-3-signal-gen-03-brd dds-02-composite-03

Eagle library for AD9850 DDS Module

Some time ago I bought some AD9850 DDS Modu­les on eBay, and recently I wan­ted to use one for a pro­ject, an antenna ana­ly­zer, inspi­red by K6BEZ via SM7XAS. When I design cir­cuits I enjoy using the free ver­sion of Eagle from CadSoft, even though I so far have never orde­red a custom PCB. I use Eagle to draw the sche­ma­tics, and I often design a board too, mostly to find a good way to place com­po­nents and inter­con­nect them.

I could not find an Eagle lib­rary con­tai­ning this DDS modu­les, so I spent a few hours cre­a­ting my own (with good help from the Spark­fun tuto­ri­als). I still have not used it, or anyt­hing Eagle, for any actual PCB’s, so I can’t pro­mise anyt­hing, but the foot­print and the pinout is correct for my modules.

You can find my lib­rary, the latest update when I write this, here: dds-module-ad9850.lbr-141004

Let me know I made any mista­kes, I will try to correct them. The actual pro­ject sche­ma­tics, soft­ware and all, will be avai­lable when I have tested it enough.

Edit: I had marked the RESET pin as being active low, as is often the case. Upon chec­king the data sheet I rea­li­zed that the AD9850 actu­ally uses an active high RESET. I modi­fied the name of the pin on the sym­bol, that’s all. Here is the new ver­sion: dds-module-ad9850.lbr-141005

Edit 2: Somehow it seems that I have mir­ro­red the pins, making the module foot­print upside down. I will fix it and re-upload the library.

Edit 3: Here is the upda­ted lib­rary: dds-module-ad9850.lbr-141005–2

Unexpected rtl-sdr problems when analyzing burger pager recordings

I have star­ted to explore the pos­si­bi­li­ties of rtl-sdr and the won­der­ful world of SDR and DSP. Close to work there is a restau­rant that uses pager devices to alert custo­mers when their order is ready, and inspi­red by Oona Räi­sä­nen’s post on bur­ger pager deco­ding I brought a small old net­book with me to work yes­ter­day, along with one of my DTV-B dong­les that work with rtl-sdr.

I figu­red that I would use the pro­gram rtl_sdr to record sig­nals on the fre­quency that the manu­factu­rer so hel­p­fully prints on the back, in this case 439.7 MHz, and just ana­lyze the files at home later. This pro­gram records the raw I/Q samples from the dongle, which in the­ory would make it easy to try dif­fe­rent demo­du­la­tion tech­ni­ques. My plan was to use rtl_fm to demo­du­late the recor­ded files for furt­her ana­ly­sis, but I had not bot­he­red to check if it takes file input, which alas it does not. So now I have three cho­i­ces, make new recor­dings using rtl_fm some other day, rewrite rtl_fm to allow file input, or write my own fm decoder.

The last option is actu­ally on my to-do list, but I think the fas­test and easi­est option would still be to lift the file input part of dump1090 and make it work with rtl_fm. It really should be an option, to read input from a file, in the same for­mat as from a dongle.

Vattenfall — varför finns ni?

Härom vec­kan fick jag ett kort från Vat­ten­fall som infor­me­rade om att de skulle utföra arbe­ten på elnä­tet idag, “för en fort­satt säker elle­ve­rans”. Någon säker elle­ve­rans har jag inte varit med om så länge jag har bott här i Vidja, Deras utskick infor­me­rade om att det skulle vara ström­löst, som mest, mel­lan 09:00 och 14:00 idag. Gissa om ström­men är tillbaka…? :-(

Strax före två ringde jag kund­tjänst, när jag hade sett på deras sajt att arbe­tet inte beräk­na­des vara klart före 16:00. Hen­rik på kund­tjänst kunde berätta att det tyd­lige var svårt att komma åt de berörda led­ning­arna, giss­nings­vis för att Vat­ten­fall inte har skött under­hål­let som de borde (min giss­ning), och bekräf­tade att ström­men borde vara till­baka 16:00, alltså för 10 minu­ter sedan när jag skri­ver detta (i ett allt mör­kare rum, på en lap­top och med mobilt bredband).

Jag har ald­rig varit någon stor vän av Vat­ten­fall, och denna inci­dent talar knap­past till deras fördel.

När de skulle byta elmä­tare här, till nya med fjärrav­läs­ning, lyc­ka­des deras instal­la­tö­rer lämna två faser oin­kopp­lade. Om jag själv inte, med fara för mitt liv (enär jag inte är elekt­ri­ker) hade öpp­nat elskåpet och hit­tat felet hade de väl ald­rig åtgär­dat det. Nu lyc­ka­des jag få fatt på klant­skal­larna innan de läm­nade områ­det, och få dem att släpa sig hit och åtgärda felet som de hade orsa­kat. Tur att jag var hemma när de kom hit…

Strömlöst som väntat, ingen information från Vattenfall

Som så många gånger tidi­gare blir det ström­löst hemma i Vidja lite till och från, oftare vin­ter­tid. Sko­garna omkring områ­det vim­lar av luft­led­ningar kors och tvärs, och tung snö på led­ningar eller träd ger givet­vis pro­blem. Vat­ten­fall bru­kar kunna hålla mig under­rät­tad med SMS både om när ström­men har för­svun­nit (är jag hemma har jag märkt det själv långt innan med­de­lan­det kom­mer) och hur fel­sök­ning och repa­ra­tion går.

Just nu har det varit ström­löst sedan strax efter elva igår för­mid­dag, med ett par kor­tare ljusa avbrott (en timme respek­tive åtta minu­ter). Det mesta i kylen blev nog för­stört under nat­ten, det jag tror kan räd­das har jag ställt ut på alta­nen. Den här gången har jag inte haft någon större hjälp från Vat­ten­fall, som fort­fa­rande, snart 27 tim­mar efter att det bör­jade, inte kan ge någon infor­ma­tion om vad som hän­der eller när jag kan hop­pas på att få ström­men åter.

Den lokala mobil­mas­ten från Tre har bat­teri som hål­ler den igång när nät­spän­ningen för­svin­ner, men tyvärr bara någon timme eller kanske två. Där­ef­ter är man helt avsku­ren från omvärlden.

Nu är Edvard och jag hemma hos min mamma, där det finns el, ljus, värme och vat­ten. När vi åkte i morse var det fjor­ton gra­der varmt inne trots att jag eldar ordent­ligt i kami­nen. Nu kan jag ladda bat­te­ri­erna i mobi­len och bär­bara datorn, tyvärr glömde jag surf­plat­tan hemma i brådskan.

Elför­sörj­ningen har varit spo­ra­disk senaste dagarna med ett avbrott på 3½ timme tis­dag 11/12, nästa mor­gon ett kor­tare avbrott, på efter­mid­da­gen tio minu­ter ström­löst, och sedan 6½ timme på nat­ten. Där­ef­ter höll det sig fram till igår för­mid­dag och sedan dess är vi alltså inne på den tredje peri­o­den utan ström.

Tol­kar jag Vat­ten­falls ersätt­nings­vill­kor kor­rekt bör jag dels (fem eller fler avbrott på 30 dygn) slippa abon­ne­mangs­av­gift för denna månad, dels ersät­tas med 300 kro­nor för tis­da­gens avbrott, och minst 1800 kro­nor (eller 37,5 pro­cent av min årliga elnäts­kost­nad) för pågående avbrott (ström­men har sedan 11.16 igår inte varit till­baka i två tim­mar i sträck, vil­ket annars inne­bär att de bör­jar räkna på en ny period.) Jag vet inte om för­störda mat­va­ror ger någon ersätt­ning värd besvä­ret med en ansökan.

Även om nät­av­gifts­de­len av vin­terns elräk­ningar tycks bli bil­lig skulle jag inte ha något alls emot att få ström­men till­baka nu, och bättre infor­ma­tion i vän­tan på det skulle inte hel­ler skada…